MySQL Database Serviceでアクセラレーターの「HeatWave」が登場

MySQL Database Serviceでアクセラレーターの「HeatWave」が登場