Box Japan 執行役員 ソリューションエンジニアリング部 部長の西秀夫氏

Box Japan 執行役員 ソリューションエンジニアリング部 部長の西秀夫氏