3PAR ASICにより“ゼロデータ”の書き込みを排除

3PAR ASICにより“ゼロデータ”の書き込みを排除