データ「量」とデータ「場所」の膨張が引き続き加速傾向

データ「量」とデータ「場所」の膨張が引き続き加速傾向