Jetson Nano 2GBは、59ドルと低価格に提供される

Jetson Nano 2GBは、59ドルと低価格に提供される