AWS Data PilelineはWeb上で簡単にテンプレートを作成できる。DynamoDBとS3の連携などに最適

AWS Data PilelineはWeb上で簡単にテンプレートを作成できる。DynamoDBとS3の連携などに最適