RHEL 6の特長:ソフトウェア、開発ツール、エコシステム

RHEL 6の特長:ソフトウェア、開発ツール、エコシステム