IBM i稼働POWER9搭載サーバーを出荷予定

IBM i稼働POWER9搭載サーバーを出荷予定