「ThinkPad 8 クイックショット・カバー」はカバーを装着したまま、背面カメラが利用できる(写真中央)

「ThinkPad 8 クイックショット・カバー」はカバーを装着したまま、背面カメラが利用できる(写真中央)