Takuya Asada氏。新しいL2ネットワーク技術BCubeをLinuxで実装した発表

Takuya Asada氏。新しいL2ネットワーク技術BCubeをLinuxで実装した発表